Opposition- & Konflikthantering

oppokonflikt

Grundläget i en framgångsrik organisation eller grupp är att alla har förmåga, möjlighet och vilja att arbeta mot samma mål. Konflikter kan kullkasta alla dessa förutsättningar.

Konflikter leder ofta till ett läge där den ena parten ”segrar” och motparten ”förlorar” och är därför kraftigt kontraproduktiva och polariserande om de fortgår utan att man hanterar dem.

Målet med Oppositions- & Konflikthantering är att ta fram en handlingsplan som leder till ett läge där alla parter vinner, en så kallad intressebaserad problemlösningsstrategi. Det gör det möjligt att lösa/hantera konflikter i tidiga såväl som sena skeden. Konflikten bearbetas med de berörda personerna och skall leda till en handlingsplan. Information om konfliktteori ges också för att underlätta förståelsen för hur konflikter uppstår, varför de inträffar och vad det finns för grundläggande konfliktlösningar.

Det är viktigt att agera snabbt i en ny konflikt och då är trepartsamtal ett bra verktyg. Långt gångna konflikter kan behöva utredas enligt ovanstående beskrivning.

Trepartsamtal sker genom samtal och förhandling där jag är ordförande och parterna får komma till tals. Konfliktlösningen består av en ömsesidig förståelse för varandra och överenskommelse om de sakfrågor som ligger till grund till konflikten samt göra en handlingsplan för att komma vidare. Man får också lära sig feedbacksregler, eskalationstrappan och ansvara för sina reaktioner.

De verktyg jag har till mitt och ert förfogande inom grupp- och ledarutveckling är:

  • KBT – Kognitiv beteendeterapi är konsten att som terapeut förhålla sig undersökande till frågan om vad som fungerar för patienten/gruppen för att uppnå hans mål.
  • Myers-Briggs – en typindikator som ger förståelse för olikheter, styrkor och svagheter.
  • FS-RC – Förtroendefullt samarbete som är en metod för att skapa dynamik och resultat istället för opposition och konflikt.
  • Element B – är ett instrument för självskattning. Lär känna dig själv i relation till andra.
  • GDQ – mäter en grupps utvecklingsnivå samt effektivitet, produktivitet, grupperingar och om gruppen riktar sin energi på rätt saker.