Siv Bäcklin | Personbakgrund

Siv Bakgrund

Min bakgrund och förvärvade kunskaper i arbetslivet präglas av nyfikenhet inom många ansvarsområden och i olika branscher. Jag har lång erfarenhet som socionom inom områden som beteendevetenskap och organisationsutveckling.

Sedan 23 år tillbaka arbetar jag som organisationskonsult i eget aktiebolag och tillämpar ett affärsmässigt förhållningsätt gentemot mina kunder. Har sedan 23 år erhållit ca 40 % av mina uppdrag från Arbetsmiljögruppen i Svealand/Avonova (företagshälsovård).

Under de senaste tjugotvå åren har huvudinriktningen i mina uppdrag och arbetsuppgifter fokuserats till utveckling av samarbetsformer inom kommun- och landstingsverksamheter samt även inom affärsdrivande verksamhet.

Delområden som jag arbetat med: förändringsprocesser, grupputveckling, ledarutveckling, individuell utveckling, samarbetstekniker samt konflikthantering. Jag har tjugosju års erfarenhet av att handleda chefer operativt, på alla nivåer. Rådgivare till arbetsgivare i arbetsrättsliga frågor, hantering av högt eskalerade konflikter på individ-gruppnivå (min specialitet), personaladministrativa frågor, arbetsmiljöfrågor såsom SAM och BAM. Jag har genom åren utbildat fackliga förtroendemän inom området psykosocial arbetsmiljö. Tillämpar GDQ (Group Development Questionnaire, Susan A. Wheelan), en metod att utveckla grupper till att bli produktiva och effektiva team. Dessutom utövar jag kognitiv psykoterapi (inlärning av nya strategier) i huvudsak för bearbetning av depression och ångestsyndrom. Jag är van att göra en noggrann analys, bl.a. organisationsanalyser, och i samverkan med medarbetare och ledning hitta strategier för utveckling av verksamheter. Jag eftersträvar ett förtroendefullt samarbete (tillämpar konceptet ”Radical Collaboration”, Förtroendefullt samarbete, ref. Jim Tamm). Metoden leder till en vinna/vinna situation när individerna samarbetar. Är ansvarstagande, tydlig, kreativ, resultatinriktad, öppen, engagerad, entusiasmerande och har förmåga att stödja och matcha ledare, medarbetare och organisation mot verksamhetens mål.

Därutöver har jag erfarenheter som;
• beteendevetare inom företagshälsovård
• personalkonsulent i sjukvårdsledning, (arbetsgivarpart)
• kurator inom beroendeenhet vid vuxenpsykiatrisk klinik
• psykosocial kompetens i ledningsgrupp, psykiatrisk klinik (arbetsgivarpart)
• avdelningskurator vid Akademiska sjukhuset
• kurator vid alkoholpoliklinik

Jag har också erfarenhet av fackliga uppdrag inom SSR.

Uppvuxen i Uppsala, bor numera i Sala sedan 34 år. Gift sedan 29 år och har två söner 27 och 31 år. Fritiden ägnar jag åt min familj, vänner, min dressyrhäst och litteratur.